CHAN JIHA MUKH – ਚੰਨ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ – SARFU SADIQ & RANBIR KAUR